Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 96 od 11.12.2018.)


 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ISPRAVLJENA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 27471/15 I 12 DRUGIH, MIRKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA, KAO I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-67/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ISPITIVAČA, PROGRAMU I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITA PROVERE ZNANJA I IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA ISPITIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U CENTRU ZA AZIL I DRUGOM OBJEKTU ZA SMEŠTAJ TRAŽILACA AZILA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME PO POSEBNOJ PROCEDURI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICA OVLAŠĆENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZVOZA I UVOZA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SAGLASNOSTI ZA BEZBEDNOSNU PROVERU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • PRAVILNIK O VLAGOMERIMA ZA ZRNA ŽITARICA I SEMENKE ULJARICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0783/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD, ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "MORAVAC", MRČAJEVCI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ŽALBE I IZVRŠENJA – PRISTUP INFORMACIJAMA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA SARADNJU I IZVEŠTAVANJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-701/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-702/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-703/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-708/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-721/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • STRATEGIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NJENO SPROVOĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I OVERAVANJA ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)
 • UREDBA O KLASAMA PUTNIČKIH BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex