Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 96 od 02.12.2016.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3220/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8670/2012 I ZAJEDNIČKO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ONESPOSOBLJAVANJU ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ISPRAVE O PRODAJI BRODA, ODNOSNO KARATA NA BRODU, KAO I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA SA POSMRTNIM OSTACIMA UMRLOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1.1–31.12.2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UKIDANJU PUTNOG PRELAZA U KM 358+522 MAGISTRALNE PRUGE BEOGRAD – NIŠ – PREŠEVO – DRŽAVNA GRANICA – (TABANOVCE) ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UKIDANJU PUTNOG PRELAZA U KM 364+365 MAGISTRALNE PRUGE BEOGRAD – NIŠ – PREŠEVO – DRŽAVNA GRANICA – (TABANOVCE) ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-11337/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-11400/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10991/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10995/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10998/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-11000/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex