Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 95 od 08.12.2018.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČLANA 37. ST. 1–3, STAV 4. TAČKA 4) I ČLANA 147. ZAKONA O RADU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US I 113/17) ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 22. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 18/16) ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA AKTA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE POJEDINIH RASHODA BEZ PROMENE UKUPNIH RASHODA FINANSIJSKOG PLANA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA ALEKSANDROVAC – BRUS – KOPAONIK – RAŠKA – NOVI PAZAR – TUTIN (II FAZA) ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKE SRBIJA A.D. BEOGRAD, KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD, BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD, OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD I VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU GASOVODA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE OD GRANICE SA REPUBLIKOM BUGARSKOM DO GRANICE SA MAĐARSKOM I DRUGIM SUSEDNIM ZEMLJAMA SA REPUBLIKOM SRBIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O FONDU ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I PRIBAVLJANJA DOKUMENTACIJE RADI REALIZACIJE IZGRADNJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA "JUŽNI TOK" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA RTB BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
 • ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex