Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 95 od 20.11.2015.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JRD I TV PREDUZEĆE "PETROVAC NA MLAVI" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLANOVE PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA, ODNOSNO MERNO-REGULACIONIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE IMENOVANJA TELU ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PREGLEDA I OBELEŽAVANJA POSUDE VOZILA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DAVANJA ORUŽJA NA POSLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-404-00-0259/14-08 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBUKE ENERGETSKIH MENADŽERA I OVLAŠĆENIH ENERGETSKIH SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ŠANGAJU, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU RUKOVODIOCA, ZAMENIKA RUKOVODIOCA I SEKRETARA RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA PRIMENI MODELA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE REPUBLIKE ESTONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "ĆELIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "GRLIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex