Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 94/2022 od 25.08.2022.)


 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O SISTEMU UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU VISOKOŠKOLSKE JEDINICE ODSEK KRUŠEVAC IZ SASTAVA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠUMADIJA I NJENOM PRIPAJANJU AKADEMIJI VASPITAČKO-MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA BRODSKIH ISPRAVA I KNJIGA POMORSKIH BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VARVARIN", VARVARIN ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "ENERGETIKA", TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "VODOVOD", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBEZBEĐIVANJE JAVNE RASVETE "RASVETA VARVARIN", VARVARIN ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O JEDINSTVENIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM ZAHTEVIMA I PROCEDURAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĆE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA U ELEKTRONSKOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE RAZLIKE U OTKUPNOJ CENI SUNCOKRETA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)