Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 94 od 27.12.2019.)


 • ANEKS III POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02468/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-02469/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA PRUGE RESNIK – MLADENOVAC – VELIKA PLANA – NIŠ – PREŠEVO (GRANICA SA REPUBLIKOM SEVERNOM MAKEDONIJOM)" ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI U VEZI SA OSNIVANJEM "HEMIJSKOG PARKAˮ U PRAHOVU OD 2020. DO 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I OBAVEZAMA ZA DELOVANJE U OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU "VAN DOHVATA RUKE" PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA ŽIVOTINJSKE OTPATKE I POGONI ZA PRERADU I OBRADU ŽIVOTINJSKIH OTPADAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM SOKOVIMA I ODREĐENIM SRODNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI VANREDNIH DOGAĐAJA, NAČINU SPROVOĐENJA ISTRAGE I VOĐENJA EVIDENCIJE O VANREDNOM DOGAĐAJU, O OBRASCU EVIDENCIJE I OBRASCU IZVEŠTAJA O VANREDNIM DOGAĐAJIMA NASTALIM TOKOM RADA ŽIČARE ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODBITAK POREZA NA PROMET KAO PRETHODNOG POREZA KOD PDV ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFUNDACIJU PDV PLAĆENOG OD 1. JANUARA DO 26. JULA 2005. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SADRŽINI POPISNIH LISTI I NAČINU UTVRĐIVANJA IZNOSA OSTVARENOG ODBITKA PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA KATEGORIZACIJU RADIJACIONIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU ODLUKE O RASPODELI ISKAZANE DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA AERODROMSKIH USLUGA I USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ – AERODROM "KONSTANTIN VELIKI" NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA AERODROMSKIH USLUGA I USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ – OGRANAK AERODROM MORAVA KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD, ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJAˮ, BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA PERIOD 2020–2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2020‒2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BIOKTOŠ", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "LJUBOVIJA", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U OKLANDU, NOVI ZELAND ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA SRBIJE I CRNE GORE U REPUBLICI ITALIJI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13161/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13163/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13165/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13167/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13171/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12932/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12933/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • STRATEGIJA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U FEDERATIVNOJ REPUBLICI BRAZIL ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KANADI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KOMONVELTU AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI INDIJI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI GAMBIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, PRISTANIŠTA I PRIVREMENA PRETOVARNA MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O OBAVLJANJU POSLOVA SA FINANSIJSKIM DERIVATIMA U CILJU UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O PLANU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "BRZANSKO MORAVIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O REŽIMU GRANIČNIH PROVERA STRANIH I DOMAĆIH PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU ODREĐENU KOMUNALNU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE NABAVKE PUTNIČKIH VOZILA ZA POTREBE OBNOVE VOZNOG PARKA TAKSI PREVOZA KAO JAVNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE DELATNOSTI U OBLASTIMA U KOJIMA SE OBAVLJAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA I U KOJIMA SE KORISTE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex