Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 94 od 07.12.2018.)


 • ANEKS I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O MERAMA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01260/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01261/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01262/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01263/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01264/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01265/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01266/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01267/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01268/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01269/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MREŽI JAVNIH SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TIMA ZA JEDINSTVENO SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI SUZBIJANJA KOMARACA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LOZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE PALAU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-142/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-213/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR DRUGIH STRUČNIH LICA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PRIPREMU STRUČNE OCENE KVALITETA RUKOPISA I STRUČNOG MIŠLJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE KOJA VRŠI EKSPERTIZU RUKOPISA UDŽBENIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PRIPREMU EKSPERTSKOG MIŠLJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA ISPITA PROVERE ZNANJA I IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE, KAO I NAČINU DOBIJANJA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ELEKTRONSKE RAZMENE PODATAKA IZMEĐU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE, DRŽAVNIH ORGANA I NARODNE BANKE SRBIJE RADI SPROVOĐENJA EVIDENTIRANJA STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE U ZDRAVSTVENOJ INSPEKCIJI, SANITARNOJ INSPEKCIJI I INSPEKCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA, PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE I PREKURSORE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, POSEBNIM KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA IZ DELOKRUGA SANITARNE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI CENTRALNE EVIDENCIJE RADI SPROVOĐENJA EVIDENTIRANJA STVARNIH VLASNIKA REGISTROVANOG SUBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O SMERNICAMA DOBRE PRAKSE U DISTRIBUCIJI MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI U SPECIJALNOM REZERVATU PRIRODE "KARAĐORĐEVO" ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTUPKE I TEHNOLOŠKA REŠENJA KOJI SE KORISTE TOKOM POUZDANOG ELEKTRONSKOG ČUVANJA DOKUMENTA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-11835/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-11836/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11956/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11959/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11960/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–11957/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11740/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11742/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11743/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11744/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • UPUTSTVO O METODOLOGIJI ZA SPROVOĐENJE ANALIZE RIZIKA OD KORUPCIJE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA ZAŠTITE PODATAKA ZA LEKOVE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI I BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIHVATANJE REFERENTNOG LEKA U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA LEK SA SKRAĆENOM DOKUMENTACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex