Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 93 od 01.07.2020.)


 • ANEKS I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KONSULTATIVNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA INKLUZIVNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DOBROVOLJNE PENZIJSKE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I DOBROVOLJNE PENZIJSKE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DOBROVOLJNE PENZIJSKE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA MERILA KOJA PODLEŽU ZAKONSKOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • PRAVILNIK O MONITORINGU NAD PRIMENOM PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU OTVARANJA PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OPŠTEG REČNIKA NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SADRŽINE STANDARDNIH OBRAZACA ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • UPUTSTVO O NAČINU SLANJA I OBJAVLJIVANJA OGLASA O JAVNOJ NABAVCI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PORTALA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U JUNU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)
 • UREDBA O JAVNIM NABAVKAMA U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex