Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 93 od 13.11.2015.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP "ŠTAMPA, RADIO I FILM", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O DOSTAVLJANJU PODATAKA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-441/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-442/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-443/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-444/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-445/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-446/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZVORIŠTA VODOSNABDEVANJA "JELAŠNICA" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA), OD 23. OKTOBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-926/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGE SOS TELEFONA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA I OZNAKE NA SLUŽBENOM ODELU ZAPOSLENIH U LUČKIM KAPETANIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ODEĆI ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I METODAMA SENZORNOG OCENJIVANJA VINA, NAČINU OBUKE I PROVERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI SENZORNIH OCENJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI NA AKT O PRENOSU DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE I POSTUPANJU PO PRIJAVI PROMENE VLASNIČKE STRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNU OSPOSOBLJENOST I POSEBNU OSPOSOBLJENOST KOJE TREBA DA ISPUNI KANDIDAT ZA INSTRUKTORA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSI ZA DAVANJE STRUČNE OCENE KVALITETA RUKOPISA UDŽBENIČKOG KOMPLETA I UDŽBENIKA, STRUČNOG MIŠLJENJA O KVALITETU RUKOPISA PRIRUČNIKA I NASTAVNIH MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA, EKSPERTSKOG MIŠLJENJA I STRUČNOG MIŠLJENJA O NOVOM IZDANJU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA), 05 BROJ 344-11711/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA), 05 BROJ 344-12177/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA), OD 23. OKTOBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE PROKUPLJE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KOČEVJE, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO PREDUZEĆE ZA MERENJE, REGULACIJU, INŽENJERING I SERVIS MERIS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12141/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12142/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12143/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12148/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12149/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12150/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12151/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12153/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-11738/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-11742/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-11931/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-11932/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE, 24 BROJ 119-11935/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE, 24 BROJ 119-11936/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O PREUZIMANJU VLASNIČKIH PRAVA NA DRUŠTVENOM KAPITALU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-11750/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-11753/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12147/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12174/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12178/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • STRATEGIJA UNAPREĐENJA SISTEMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 62 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 63 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 64 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PORTUGAL ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O NAČINU NA KOJI SE ANGAŽUJU UČESNICI U TRAGANJU ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJU LICA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O PREDMETU, USLOVIMA, NAČINU PLANIRANJA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI I SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA KAO TELA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KONSTRUKCIONE HLADNOOBLIKOVANE ZAVARENE ŠUPLJE PROFILE OD NELEGIRANIH I SITNOZRNIH ČELIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex