Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 92/2022 od 18.08.2022.)


  • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)
  • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU NA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)
  • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-6490/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)
  • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-6491/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)
  • UREDBA O IZMENI UREDBE O PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA" ("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)