Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 91 od 24.12.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVETA KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA "PREDEO IZUZETNIH ODLIKA OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE I KORIŠĆENJA TEHNIČKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE AUSTRIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12988/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-12992/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02527/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04878/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12993/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12994/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12995/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA A.D. BEOGRAD I RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA ALEKSANDROVAC – BRUS – KOPAONIK – RAŠKA – NOVI PAZAR – TUTIN (III FAZA) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
 • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex