Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 91 od 10.11.2016.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, BROJ 119-05-424/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, BROJ 119-05-425/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PODIZANJE KAPACITETA U TRGOVINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA PRETHODNU SAGLASNOST ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ILI BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA REKULTIVACIJU I OZELENJAVANJE ZEMLJIŠTA "RIO"D.O.O. KOSTOLAC ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-11/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-98/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPLATE SREDSTAVA OD PRODATOG TURISTIČKOG PUTOVANJA, NAČINU UREĐIVANJA MEĐUSOBNIH ODNOSA ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA, KAO I ODNOS ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA PREMA PUTNIKU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ", PALIĆ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "GRADSKA TOPLANA", KOSJERIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KJP "ELAN", KOSJERIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOSOVA I METOHIJE "VENAC" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOSOVA I METOHIJE "VENAC" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-6379/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-6381/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-6383/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-6516/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA RADNE GRUPE ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "SREĆNO" U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA "VENAC" U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA "VENAC" U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10732/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10733/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10735/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNE POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA NA POPLAVLJENOM PODRUČJU U MARTU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex