Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 91 od 05.11.2015.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČL. 27, 28, 40. I 71. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 25/01, 80/02, 80/02 – DR ZAKON, 43/03, 84/04 I 18/10) I ČLANA 41. STAV 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 80/02, 84/02 – ISPRAVKA, 23/03 – ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – DR. ZAKON, 62/06 – DR.ZAKON I 61/07) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRIVREDNOG SUDA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-1639/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-536/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 25381/12, GRUJOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD, NA NABAVKU ENERGETSKOG TRANSFORMATORA OD REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", KOSOVSKA MITROVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TEMERIN", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA AUTORSKOG I SRODNOG PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11572/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11570/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11580/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11582/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI KATAR, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KUVAJTU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • UREDBA O PRAVILIMA O OBRAČUNAVANJU NADOKNADE ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-02-783/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex