Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 90/2021 od 17.09.2021.)


 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ LEKARSKOG RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ETIČKOG KODEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU STRATEŠKIH AKTIVNOSTI PREDVIĐENIH PROGRAMOM TRANSFORMACIJE PORESKE UPRAVE ZA PERIOD 2021–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PITANJA STAROSTI I STARENJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE MEĐUGENERACIJSKE SARADNJE I SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LINCU, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA VALJEVO I POPUČKE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU LETNJIKOVCA PORODICE PEJAČEVIĆ U JARKOVCIMA ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MERA ZAŠTITE, GRANICE ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE ZAŠTIĆENE OKOLINE ZGRADE "MITROPOLIJE" U NOVOM PAZARU, NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA PRI SKLADIŠTENJU I DRŽANJU ULJA ZA LOŽENJE I GASNIH ULJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNIM KONCENTRACIJAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0416/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM AKTIVNOSTI DRUŠTVA SRBIJE ZA BORBU PROTIV RAKA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8363/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8364/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8365/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8539/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8540/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8541/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8542/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8543/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8544/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8545/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8546/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8547/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8549/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-8550/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ZA OSTVAREN SPORTSKI REZULTAT ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POVRTARSTVO SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 496-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 496-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 496-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 562-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-11/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-12/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-13/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-14/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-15/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-16/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-17/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-18/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-19/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-20/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-21/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-22/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-23/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 545-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 546-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 554-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 554-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 554-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 554-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 554-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 554-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8533/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8534/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8535/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8536/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8537/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8538/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8554/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8555/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8556/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex