Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 90 od 06.10.2017.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU STALNE KOORDINACIONE GRUPE ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE INDONEZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBAVEZAMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI OBRAČUNA NEPROFITNE ZAKUPNINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0051/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADOVA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE KIKINDA" D.O.O. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP", DONJI MILANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9623/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9624/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9625/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9626/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9627/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9628/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9629/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9630/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9631/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9632/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9634/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9635/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9636/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9637/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9639/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SUBOTICA" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9703/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9725/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9728/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9768/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9769/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9471/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9473/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA OKTOBAR, NOVEMBAR I DECEMBAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex