Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 90 od 30.10.2015.)


 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA, PD RTV VRNJAČKA BANJA A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ISPRAVKA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ISPRAVKA TEKSTA IZDVOJENOG MIŠLJENJA DR BOSE NENADIĆ, SUDIJE USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ORGANIZACIJA ZA VRŠENJE POSLOVA PROCENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, AKTIVNIH SUPSTANCI I OSNOVNIH SUPSTANCI U POSTUPKU REGISTRACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VISINE POTRAŽIVANJA LICA KOJA OSTVARUJU PRAVA PO OSNOVU UPLATE DEVIZNIH SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA – BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (AUTOPUT E-763) ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA INSPEKTORA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA UPRAVLJANJA KRIZNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01388/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01833/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJU CENE I USLOVI NEOPHODNI ZA PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENOG SKLADIŠTENJA RADIOAKTIVNOG OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11621/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11622/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11690/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GRČKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UREDBA O VISINI TAKSI, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, KAO I NAČINU PLAĆANJA TAKSI ZA PROCENU I PROVERU PODATAKA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex