Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 9/2022 od 21.01.2022.)


 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2021–2030. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2021–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM ORGANIZACIJOM ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA – CERN U ŽENEVI, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUKNCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI REGISTRA USTANOVA KULTURE I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROCENTU ODRŽAVANJA POLAZAKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U MEĐUMESNOM I MEĐUNARODNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, KRITERIJUMI ZA PROCENU RIZIKA, POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA I UČESTALOST VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKTORA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI PRIJAVE, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UDRUŽENJA I SAVEZA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I USLOVIMA ZA UPIS ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0067/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0302/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" NIŠ ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-159/2019 I SAGLASNO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANJE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM "MIHOLJSKI SUSRETI SELAˮ ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJU RAZVOJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2022)