Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 9 od 10.02.2017.)


 • ANEKS 7 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • LISTA BIOCIDNIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 7584/13, TOHOLJ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE UB ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "GOČ – GVOZDAC" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "MORAVSKI KORIDOR" E-761, DEONICA: POJATE–PRELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVO I KONKURENTNOST ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PODRŠKU PRAĆENJA REALIZACIJE PROJEKATA, ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU I/ILI IZGRADNJU KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH CENTARA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI POSEBNOG PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0070/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0079/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0739/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA", PANČEVO ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SANKT PETERBURG, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA PANČEVA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE SINANDREJ, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-767/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-776/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01757/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05826/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1045/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1047/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1049/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-801/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-802/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-805/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-806/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • STRATEGIJA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U REPUBLICI SRBIJI 2017–2020 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex