Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 9 od 05.02.2016.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-150/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-196/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O DOZIMETRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA PASOŠA, DIPLOMATSKOG PASOŠA I SLUŽBENOG PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O ONESPOSOBLJAVANJU ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SREMSKA MITROVICA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA POLOCKA, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA KIŠKUNHALAŠ, MAĐARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-767/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-770/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-772/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-882/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-884/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-887/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-888/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex