Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 89 od 04.10.2017.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • ODLUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE O NADOKNADI ZA OBNAVLJANJE LICENCE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU, NAČINU ISTICANJA TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVEŠTAJA O POVREDI ZABRANE PUŠENJA, VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČINU NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU I NA KOJI SE UTVRĐUJE PRISUSTVO DUVANSKOG DIMA U PROSTORU U KOME JE PUŠENJE ZABRANJENO, KAO I O OBRASCU ZA NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE, U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "TOPOLA", TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)
 • REŠENJE O PROMENI PODATKA I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex