Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 88 od 22.06.2020.)


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU ZDRAVSTVENIH PREGLEDA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI VISOKOG RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-160/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-161/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 19 ŠABAC–LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • UREDBA O SISTEMATSKOM PRAĆENJU STANJA I KVALITETA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • UREDBA O USTANOVLJAVANJU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE ZA PRETOVAR NAFTE I DERIVATA NAFTE U KOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA SOPSTVENE POTREBE ZA PRETOVAR NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U BARIČU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex