Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 88 od 29.09.2017.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O OSNIVANJU OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA POSLOVNIKA O RADU ŽALBENE KOMISIJE SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 19 ŠABAC–LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRIPREMU I PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA IZRADU STUDIJE IZVODLJIVOSTI DRŽAVNOG DATA CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ZIMBABVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U JERUSALIMU, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE" NIJE OBAVEZNO, U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O KVALITETU OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O KVALITETU ŠEĆERA NAMENJENOG ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ENERGETIKE U VEZI SA RAZVOJEM I INVESTICIJAMA, REMONTIMA I PREKIDOM RADA POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA POČETNU AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0806/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0969/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA PERIOD 2017–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAČA", RAČA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE "BB TERM", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7853/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9428/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9434/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex