Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 88 od 23.10.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JAVNO PREDUZEĆE "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JAVNO PREDUZEĆE "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SLAVIJA HOTELI", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA-BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE GADŽIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA NAPLATE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SEVERU TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-253/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-258/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-301/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-315/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-322/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-323/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O STANDARDIZACIJI VLAŠKOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-204/2013 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-391/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-90/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-190/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9757/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VISINI I VRSTI STVARNIH TROŠKOVA NASTALIH U SPROVOĐENJU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA UREĐAJE I PROGRAMSKU PODRŠKU ZA ZAKONITO PRESRETANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ISPUNJENJE OBAVEZE ZADRŽAVANJA PODATAKA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE, U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA KOREJSKE AGENCIJE ZA PROMOCIJU TRGOVINE I INVESTICIJA – KOTRA PRI AMBASADI REPUBLIKE KOREJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-531/2014 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI NEPAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex