Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 87/2022 od 04.08.2022.)


  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022)
  • ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022)
  • ODLUKA O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA OSNOVNIH PROIZVODA ŠUMARSTVA – DRVNIH SORTIMENATA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUMEˮ ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022)
  • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA PELETA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022)
  • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022)