Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 86/2021 od 03.09.2021.)


 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA VT D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • LISTA O DOPUNAMA LISTE SUPSTANCI KANDIDATA ZA LISTU SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • LISTA O DOPUNAMA LISTE SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU OBRAZOVNO-NAUČNOG CENTRA "JASTREBAC" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • ODLUKA O PRENOSU DRUŠTVENOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • PRAVILNIK O USTUPANJU POTRAŽIVANJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA PRIVREDNOG DRUŠTVA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ U PRIVREDNO DRUŠTVO "AERODROM TREBINJE" D.O.O. TREBINJE, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA RP "FELDSPAT" D.O.O. BUJANOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI PO ZAVRŠNOM RAČUNU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ISTOČNO SARAJEVO, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA NOVI SAD – GAS D.O.O. ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DRŽAVNOG ARHIVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA GRADA BEOGRADA "PUTEVI BEOGRADA" ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UČENIČKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UČENIČKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7996/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8007/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8008/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8099/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8100/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8116/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7982/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7983/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7985/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7986/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7988/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7989/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U AVGUSTU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA I INFORMACIONE BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU KAO PRUŽAOCA KVALIFIKOVANE USLUGE OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ČETVRTOG AKCIONOG PLANA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex