Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 86 od 22.09.2015.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP RTV OPŠTINE KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FORTIS TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA, BROJ A 637/15 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-257/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-319/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-321/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-246/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-248/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI I NAČINU UVOZA LEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSKOJ MEDICINI KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA LEK, KAO I O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU UVOZA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCU SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN I REGISTRU IZDATIH SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD IZMENE OSNOVICE ZA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ISTRAŽITELJA I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZMENE PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE POREZA NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA DOBARA ILI USLUGA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA NAMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA MATERIJAL ZA PORIBLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETANU I BEZBEDNU DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA DO 16 BAR ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA PORESKOG DUŽNIKA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-07-00-00546/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU, IO NBS BROJ 83 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU, IO NBS BROJ 84 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", BABUŠNICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10873/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10874/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10875/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11066/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11067/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11068/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ZIMBABVE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ZIMBABVE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex