Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 85 od 16.06.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA MATERNJI JEZIK ZA KRAJ PRVOG CIKLUSA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE GEODETSKO-TEHNIČKIH RADOVA (PROJEKATA) U KOMASACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRAVNA LICA KOJA VRŠE HIDROGRAFSKI PREMER NA UNUTRAŠNJIM VODNIM PUTEVIMA, KAO I SNIMANJE OBJEKATA U REČNOM KORITU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • PROGRAM RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2022. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4724/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4726/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4737/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4721/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4722/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4723/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4728/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4729/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4730/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4731/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4733/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4734/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4735/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4739/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUO-74/2017 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex