Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 84 od 29.11.2019.)


 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ISPRAVKA REŠENJA MINISTARSTVA FINANSIJA - UPRAVE ZA DUVAN 02-33 BROJ 609-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ISPRAVKA REŠENJA MINISTARSTVA FINANSIJA - UPRAVE ZA DUVAN 02-33 BROJ 609-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA RAKIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE, PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA, USLOVIMA, METODOLOGIJI, NAČINU RADA I ODLUČIVANJA REVIZIONE KOMISIJE I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O STRUČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • PROGRAM O ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019–2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBUKE ENERGETSKIH MENADŽERA I OVLAŠĆENIH ENERGETSKIH SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O RADU VD "ZAPADNA MORAVA" D.O.O. KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA OBEZBEĐENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2018. GODINI I NA NERASPOREĐENI DOBITAK IZ RANIJIH GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "EROZIJA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA HEMIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11711/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11847/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11854/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "EROZIJA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA HEMIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12031/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12032/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12033/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12034/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12037/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12038/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U CRNOJ GORI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UKRAJINI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • UREDBA O OSNOVIMA I MERILIMA ZA UVEĆANJE PLATE I DRUGA NOVČANA PRIMANJA PROFESIONALNOG PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE ZA VREME RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex