Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 83/2023 od 29.09.2023.)

 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA" ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SKLADIŠTE MALINU I VIŠNJU RODA 2022. GODINE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA PROIZVOĐAČIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE DODELE ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĆENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA STVARANJE PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-8796/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-8798/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U UŽICU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8753/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8755/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8759/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8770/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8776/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8757/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8758/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8773/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8877/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8878/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 515-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 515-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 515-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 515-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 515-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 516-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 516-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 516-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 516-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 516-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 516-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 516-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 516-8/23 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • LISTA O DOPUNAMA LISTE SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • LISTA O DOPUNAMA LISTE SUPSTANCI KANDIDATA ZA LISTU SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-897/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-898/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-899/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-900/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-901/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-902/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-903/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-904/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-905/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-906/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-907/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-908/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-909/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-910/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-911/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-912/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI ZA JAVNE USLUGE KOJE PRUŽA ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE, AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JAVNO PREDUZEĆE "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, YUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "POLET", PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, GAS – FEROMONT A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SUBOTICAGAS SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP 7.OKTOBAR NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, LOZNICA-GAS D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JAVNOG PREDUZEĆA "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "VRBAS-GAS", VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP GRADITELJ SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INGAS JP INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "NOVI SAD - GAS" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SREM-GAS“ SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, EL FARO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ORBICO TRGOVINA I USLUGE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "KURŠUMLIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP – ZVEZDARA", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)