Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 82/2022 od 22.07.2022.)


 • SPRAVKA REŠENJA O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE
 • ALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD
 • ALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD
 • ALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA
 • ALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD
 • ALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MONUS D.O.O. BEOGRAD
 • DLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU
 • DLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-171/2021
 • RAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA
 • RAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • RAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA USAGLAŠENOSTI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA NA OSNOVU PROPISANE DOKUMENTACIJE
 • EŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0199/21-11
 • EŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0575/20-11
 • EŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SOPOT"
 • EŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNAL MALI IĐOŠ" IZ MALOG IĐOŠA
 • EŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO
 • EŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA
 • EŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00429/2010-03
 • EŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00977/2014-22
 • EŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO
 • EŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA
 • EŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • KAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI MAURITANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RABATU
 • KAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI MAURITANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RABATU
 • KAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI KATAR