Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 81/2023 od 22.09.2023.)

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "KOPAONIK" ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU OBEŠTEĆENJA ZA ODUZETU IMOVINU, 05 BROJ 424-8609/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU OBEŠTEĆENJA ZA ODUZETU IMOVINU, 05 BROJ 424-8607/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU OBEŠTEĆENJA ZA ODUZETU IMOVINU, 05 BROJ 424-8611/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPREČAVANJE VRŠNJAČKOG NASILJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8706/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8708/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8404/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8540/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8541/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8543/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8718/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8400/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8401/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8402/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8403/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ISPITIVAČA, PROGRAMU I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITA PROVERE ZNANJA I IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA ISPITIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00614/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00615/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00815/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00836/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00856/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 500-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 500-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 500-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BUGARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PRIJAVLJIVANJU NAMERE I IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE RADIJACIONIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O DEKOMISIJI NUKLEARNIH POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA KATEGORIZACIJU RADIJACIONIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENAMA PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD OKTOBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA OD OKTOBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE“, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA PRETHODNOG POSTUPKA PROCENE KVALITETA KONTINUIRANE EDUKACIJE I PROCENE KVALITETA IZVOĐENJA AKREDITOVANIH PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA STARA PAZOVA", STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", TITEL ("Sl. glasnik RS", br. 81/2023)