Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 8/2024 od 02.02.2024.)


 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • UREDBA O PRAVILIMA POSTUPKA NABAVKE DOBARA, USLUGA ILI RADOVA POTREBNIH ZA REALIZACIJU MEĐUNARODNE SPECIJALIZOVANE IZLOŽBE EXPO BELGRADE 2027 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA USLUGA KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I VISINI TAKSI ZA PRUŽENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "MALI BOSUTˮ ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NOVČANIH SREDSTAVA U 2024. GODINI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV AKVATIK CENTAR" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-778/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-786/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "SRBIJAGASˮ NOVI SAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIKˮ ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJAVOZ", BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE NOVČANOG ULOGA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BORBENI SLOŽENI SISTEMI" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O RADU AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" U BEOGRADU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE I NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-713/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE I NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-715/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-714/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-716/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-717/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-719/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-829/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-830/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-831/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-844/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-848/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-850/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O BROJU ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA LOKALNE VLASTI U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA REGISTRACIJU KRAJNJIH KORISNIKA USLUGE SA PLAĆANJEM UNAPRED ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA KOJI SE ODNOSE NA NAKNADU ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM PRINCIPIMA ZA PRORAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE U KOGENERACIJI I METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE EFIKASNOSTI KOGENERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU ISKAZIVANJA PERFORMANSI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I ELEMENATA ZGRADE U VEZI SA BITNIM KARAKTERISTIKAMA – REAKCIJA NA POŽAR, OTPORNOST NA POŽAR I PONAŠANJE PRI SPOLJAŠNJEM POŽARU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI IGRAČAKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA GRANICA MAĐARSKE – NOVI SAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTVRDAMA O OBUČENOSTI VAZDUHOPLOVNO-METEOROLOŠKOG OSOBLJA I CENTRIMA ZA OBUKU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)