Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 8 od 08.02.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AGENDE UJEDINJENIH NACIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "DOLINA PČINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PEŠTERSKO POLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA UTVRĐIVANJE STRATEŠKOG RAZVOJA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA I BUDUĆEG STATUSA ZAPOSLENIH ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA STRATEŠKE ENERGETSKE PROJEKTE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DVORCA HERTELENDI – BAJIĆ U BOČARU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMENIKA VASI ČARAPIĆU U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE "KASINA" U VRDNIKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE LEKARSKE KOMORE DUNAVSKE BANOVINE U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA STRANOM AVIO-PREVOZIOCU ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG JAVNOG AVIO-PREVOZA SA REPUBLIKOM SRBIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU IMATI BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA STALNIH SREDSTAVA PO GRUPAMA I NAČINU UTVRĐIVANJA AMORTIZACIJE ZA PORESKE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA UGOVORA O KORIŠĆENJU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM SANITARNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNE OBJEKTI U KOJIMA SE PRUŽAJU USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE, NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0004/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0305/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0146/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASHODOVANJU I PRODAJI 172 TERETNIH KOLA I KOLA ZA POSEBNE ŽELEZNIČKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE "INEP" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U HERCEG NOVOM, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE "INEP" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1277/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1287/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1288/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1290/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1060/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1061/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1063/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O KANCELARIJI ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O METODOLOGIJI UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA, ANALIZI EFEKATA JAVNIH POLITIKA I PROPISA I SADRŽAJU POJEDINAČNIH DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRADU SREDNJOROČNIH PLANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA KONTROLU REZISTENCIJE BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O PRAVU NA MESEČNO NOVČANO PRIMANJE ZA VREME NEZAPOSLENOSTI RATNIH VOJNIH INVALIDA OD V DO X GRUPE IZ ORUŽANIH AKCIJA POSLE 17. AVGUSTA 1990. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI SAO TOME I PRINSIPE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LISABONU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex