Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 79/2021 od 06.08.2021.)


 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBNOVU I RAZVOJ SREMSKIH KARLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU PROJEKTNOG SAVETA I UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA UNAPREĐENJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI U CILJU REALIZACIJE OBAVEZE IZ SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE RAZVODNOG GASOVODA RG-13 BEOGRAD–VALJEVO–LOZNICA SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA INTEGRISANOG NACIONALNOG ENERGETSKOG I KLIMATSKOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. GODINE DO 2030. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2050. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU OBRAZOVNO-NAUČNOG CENTRA ZA PROMOCIJU PEDAGOŠKIH NAUKA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU INDUSTRIJSKOG OBJEKTA "STARA CREPANA I CIGLANA" – TERRA U KIKINDI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MERA ZAŠTITE, GRANICE ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE ZAŠTIĆENE OKOLINE STARE KUĆE PORODICE ŽUJOVIĆ U NEMENIKUĆAMA, NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENJE I SNABDEVANJE NAFTOM, DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVIMA ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽINI I IZGLEDU OBRASCA ZA PRIJAVU VRSTE I KOLIČINE MINERALNIH ĐUBRIVA, ODNOSNO SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, ODNOSNO DETERDŽENATA SA FOSFATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNAMA I IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJEˮ, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE OPŠTINE TRGOVIŠTE, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM KRNJAK, REPUBLIKA HRVATSKA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE", NIŠ ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DTD VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" D.O.O. BEČEJ ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7346/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7347/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7348/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7350/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7351/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7386/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7387/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7277/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7371/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7381/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7382/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7391/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7400/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7404/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7259/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7260/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7262/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JULU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 023-7142/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATAˮ ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • UREDBA O OPERATIVNIM REZERVAMA DERIVATA NAFTE, UGLJA I DRUGIH ENERGENATA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)
 • UREDBA O NAČINU ČUVANJA, UZORKOVANJA, SKLADIŠTENJA I UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex