Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 79 od 25.08.2017.)


 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 15090/08, SKENDERI I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA INOVACIONO PREDUZETNIŠTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA SPREČAVANJE NEGATIVNIH POJAVA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROJEKAT SRPSKO-KINESKOG INDUSTRIJSKOG PARKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TERENSKIH VOZILA "ZASTAVA TERVO" KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE INDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MERA ZAŠTITE, GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE ZAŠTIĆENE OKOLINE MANASTIRA GRADAC, NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI 30723/09 I JOŠ 3, KRNDIJA I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O BRISANJU POLITIČKE STRANKE IZ REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – ZAVRŠNI RAČUN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRODAJI OTPADNOG MATERIJALA PRIDOBIJENOG U TOKU PROCESA RADA, PUTEM JAVNE LICITACIJE, PO PARTIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SUBOTICA" U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA "LJUBOVIJA", LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO", BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RASPODELI NERASPOREĐENOG VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 480-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 484-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 484-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 484-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7879/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7880/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7882/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7883/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • TARIFA NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU JAVNOG SAOPŠTAVANJA MUZIČKIH DELA PUTEM BIOSKOPSKIH PROJEKCIJA (TARIFE ZA BIOSKOPE) ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)
 • UREDBA O NAČINU VRŠENJA METROLOŠKOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex