Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 78 od 11.09.2015.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA AVGUST 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP RTV OPŠTINE KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O INFORMACIJAMA I PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA POTREBE IZRADE I AŽURIRANJA PLANA RESTRUKTURIRANJA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NEZAVISNE PROCENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA BANKE RADI UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MREŽE ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BUCI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE, POSTUPKU PRIZNAVANJA OZNAKA ZA MIRNA VINA I NEKA SPECIJALNA VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM, KAO I O NAČINU PROIZVODNJE I OBELEŽAVANJA MIRNIH VINA I NEKIH SPECIJALNIH VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENO STRUČNO LICE KOJE ISPITUJE POSUDU POD PRITISKOM ILI CISTERNU ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, O OBRASCU REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I O IZGLEDU ŽIGA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE AKTA O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM "EPS TRGOVINA" D.O.O. SEVERNA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OSNIVANJU DRUŠTVA ZA USLUGE SNABDEVANJA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRO SEVER" D.O.O. SEVERNA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR-VOŽDOVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA - ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA, BROJ 00-00-00059/2015-13 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-9725/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-9726/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-9392/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-9393/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-9396/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-9398/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-9399/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-9401/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-9402/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU SAOPŠTAVANJA JAVNOSTI MUZIČKIH DELA PREKO INTERNETA I MOBILNIH SERVISA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex