Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 77/2023 od 08.09.2023.)

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA SOPSTVENE POTREBE U BEČEJU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ORGANA, LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III) ZA PERIOD 2021–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PREDLOGA POLAZNIH OSNOVA ZA PRISTUP STUDIRANJU I PRIJEM U VISOKO OBRAZOVANJE NA ZAPADNOM BALKANU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ZAJEČARˮ SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ZAJEČARˮ SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE "IVO ANDRIĆ", PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NARODNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE "IVO ANDRIĆ", PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7944/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8077/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8006/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8009/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8010/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8012/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-8018/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULAT, 05 BROJ 661-7748/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULAT, 05 BROJ 661-7745/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULAT, 05 BROJ 661-7746/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULAT, 05 BROJ 661-7742/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULAT, 05 BROJ 661-7747/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULAT, 05 BROJ 661-7743/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULAT, 05 BROJ 661-7737/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULAT, 05 BROJ 661-7741/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA OSEČINA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2153/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ 13619/2019 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA KAMATE NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA KOJI NASTAJU PO OSNOVU AKTIVNOSTI KOJE JE BANKA POVERILA TREĆIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA I POSEBNE REVIZIJE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA PRETHODNOG POSTUPKA PROCENE KVALITETA KONTINUIRANE EDUKACIJE I PROCENE KVALITETA IZVOĐENJA AKREDITOVANIH PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)