Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 77 od 09.09.2015.)


 • KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOOG TUŽIOCA U PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 23001/08, ALEKSANDAR MATIĆ I POLONIA DOO PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PREVODA MEĐUNARODNIH STANDARDA VRHOVNIH REVIZORSKIH INSTITUCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • POZIV OFA - ORGANIZACIJA FOTOGRAFSKIH AUTORA, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRAVILNIK O SPREČAVANJU, RANOM OTKRIVANJU I SUZBIJANJU BOLNIČKIH INFEKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PRESTAVKAMA BR.38629/07 I 23718/08, RAFAILOVIĆ I STEVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-00289/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "KRAGUJEVAC" U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • REŠENJE O PRETHODNOJ SAGLASNOSTI DA SPORTSKA ORGANIZACIJA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI PAKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SENEGAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RABATU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOJ REPUBLICI TANZANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI PAKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ARGENTINI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SENEGAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RABATU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOJ REPUBLICI TANZANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex