Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 76 od 21.05.2020.)


 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD – ZRENJANIN – NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ZATVARANJU GRANIČNIH PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ZATVARANJU SVIH GRANIČNIH PRELAZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD MUZEJOM NIKOLE TESLE SA SEDIŠTEM U BEOGRADU OD GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVE I NAČINU UPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA DIVERZIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE SISTEMA KREIRANJA I PRENOSA ZNANJA KROZ RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, PRIMENJENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • PRAVILNIK O VRSTI, FORMI I NAČINU DOSTAVLJANJA STATISTIČKIH PODATAKA O INCIDENTIMA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0187/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPECIJALNI PROGRAM ISTRAŽIVANJA COVID-19 FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-10/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-11/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-12/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-13/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-5/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-6/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-7/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-8/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 207-9/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 268-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 268-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3961/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3962/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4029/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4087/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4097/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4100/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, PRISTANIŠTA I PRIVREMENA PRETOVARNA MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex