Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 76 od 09.08.2017.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENE SKLADIŠTENJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U SKLADIŠTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA NA LOKALITETU RUDNIKA "ČUKARU PEKI" U OPŠTINI BOR ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2007–2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O MODERNIZACIJI I REKONSTRUKCIJI MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE PRUGE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, DEONICA BEOGRAD CENTAR – STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • ODLUKA SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE BROJ 312-3/2016-S-I ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-70/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-293/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA ZOONOZA I UZROČNIKA ZOONOZA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • PRAVILNIK O SERVISU ZA UPRAVLJANJE BRODSKIM SAOBRAĆAJEM (VTS) ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA U PROGRAMIMA STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME OGRANKA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA POSLOVNU 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE IBAR" D.O.O. KRALJEVO, ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6365/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6367/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-6546/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O RASPODELI VIŠKA PRIHODA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7295/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7297/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7446/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7316/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7318/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI SAVETU EVROPE U STRAZBURU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI SAVETU EVROPE U STRAZBURU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex