Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 76 od 04.09.2015.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NADOKNADE, PRIVREDNOG DRUŠTVA "KIKINDSKI MLIN" A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE "TELEVIZIJA SMEDEREVO" ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE ZA RADIO DIFUZNE DELATNOSTI "RADIO NOVI BEČEJ" ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZDAVANJU BEZ NAKNADE AKCIJA III EMISIJE, PRIVREDNOG DRUŠTVA "KIKINDSKI MLIN" A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA KOPAONIK NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZVORIŠTA VODOSNABDEVANJA "JELAŠNICA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE BEZVIZNOG REŽIMA PUTOVANJA SA EVROPSKOM UNIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-1083/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-2219/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-884/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSEBNE EVIDENCIJE O LICIMA OSUĐENIM ZA KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE IZVRŠENA PREMA MALOLETNIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POTVRĐIVANJU PROGRAMA SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I VLADE MOSKVE, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BERANE, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ŽABLJAK, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9455/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9457/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9458/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9459/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9462/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA - KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-9336/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-9338/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-9341/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-9342/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-9343/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9373/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9376/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9414/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9452/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9493/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex