Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 75/2023 od 06.09.2023.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • ODLUKA O IZBORU MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI I NAČINU UVOZA LEKOVA KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA LEK, ODNOSNO MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU RANGIRANJA LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U RAZLIČITE KATEGORIJE, NAČINU PROMENE KATEGORIJE LICENCE, SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PROPISA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)