Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 75/2021 od 27.07.2021.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNE KOALICIJE ZA SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI SAJAM" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGASˮ, NOVI SAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADARˮ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA MAJ 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ZA PERIOD JANUAR–MAJ 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0467/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SOMBOR ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE I NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ZA OSTVAREN SPORTSKI REZULTAT ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA OSTVAREN SPORTSKI REZULTAT, 05 BROJ 661-6889/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA OSTVAREN SPORTSKI REZULTAT, 05 BROJ 661-6892/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6489/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6491/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6494/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6496/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6497/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6502/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6626/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6653/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6681/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6703/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6495/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6498/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6501/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6505/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6680/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6682/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6702/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6704/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6824/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "TITELSKI BREG" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "KOVAČEVIĆA PEĆINAˮ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex