Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 75 od 07.09.2016.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKE PRERAĐEVINE ELMAG INTERNATIONAL D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU POLAZNIH OSNOVA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE VISOKOG OBJEKTA U BLOKU IZMEĐU ULICA KNEZA MILOŠA, DRINSKE, SARAJEVSKE I DURMITORSKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA NA LISTU OCENJIVAČA, PROGRAMU OBUKE ZA OCENJIVAČE, ETIČKOM KODEKSU LICA KOJA UČESTVUJU U POSTUPKU ODOBRAVANJA UDŽBENIKA I POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA KOMISIJE ZA OCENU RUKOPISA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ŠUMSKOM REDU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DAVANJA STRUČNE OCENE I STRUČNOG MIŠLJENJA O KVALITETU RUKOPISA UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I NASTAVNOG MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LEPENICA BATOČINA", BATOČINA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LEPENICA BATOČINA", BATOČINA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7798/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8126/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7696/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7733/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISUJE U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex