Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 74/2021 od 23.07.2021.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA I ODREĐIVANJU I IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA UNAPREĐENJA TRGOVINE I SAOBRAĆAJA ZAPADNOG BALKANA UZ PRIMENU VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA RAŠKA I SUPNJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-266/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1776/2018 I SAGLASNO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI ZNAKA ZABRANE PRODAJE I SLUŽENJA ALKOHOLNIH PIĆA DECI ILI MALOLETNICIMA I ZNAKA ŠTETNOSTI PREKOMERNE UPOTREBE ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PRUŽANJE USLUGE KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE DOSTAVE I SADRŽAJU POTVRDE O PRIJEMU I DOSTAVI ELEKTRONSKE PORUKE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CARINSKIM OBELEŽJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU RANGIRANJA LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U RAZLIČITE KATEGORIJE, NAČINU PROMENE KATEGORIJE LICENCE, SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAZOVANJA I RADA KOMISIJE ZA ŽALBE AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI DNEVNIKA STRUČNOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DODELJIVANJA NACIONALNIH PRIZNANJA U OBLASTI ODNOSA MATIČNE DRŽAVE I DIJASPORE, KAO I MATIČNE DRŽAVE I SRBA U REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0132/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0158/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA AERODROMSKIH USLUGA I USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ – OGRANAK AERODROM MORAVA KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE AMBASADE SAVEZNE REPUBLIKE SOMALIJE U REPUBLICI SRBIJI SA SEDIŠTEM U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6864/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6865/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6866/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-6867/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA", ŽABALJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00991/2020-22 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01055/2020-22 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBNOVU I RAZVOJ SREMSKIH KARLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KAČANIK ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVO POLJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ŠTIMLJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LIPLJAN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-CRNOGORSKE JEDINSTVENE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA GRADA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ORAHOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SUVA REKA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GORA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ISTOK ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VUČITRN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SRBICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PODUJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE DEČANI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE VASPITAČKO-MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ĐAKOVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6980/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6981/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6982/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6983/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6984/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6985/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7024/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7029/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7034/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)
 • ODLUKA O IZBORU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex