Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 74 od 26.08.2015.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BAČKA" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "EROZIJA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "HIDROSREM" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SMEDEREVO" SA PO, SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "ŠIDINA" ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "TAMIŠ–DUNAV" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "ZAPADNA MORAVA" KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ZA REGULACIJU REKA DUNAV I TISA, SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DTD VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SREDNJA BAČKA" BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SEVERNA BAČKA" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "GORNJI BANAT" SA PO, KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "JUŽNI BANAT", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "REGULACIJE" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SREDNJI BANAT" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "ZAPADNA BAČKA" SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG HIDROGRAĐEVINSKOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "NA AKCIJE NEGOTIN" NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "DTD – KRIVAJA" DRUŠTVENO PREDUZEĆE, BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "GALOVICA" DP BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "PODUNAVLJE" DRUŠTVENO PREDUZEĆE KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SAVA" DP SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA DP "SIBNICA" PO, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU PROJEKATA SANACIJE I REMEDIJACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA LICA ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA, NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O RADU TELA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PREČIŠĆEN TEKST ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0361/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00119/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "BEOGRAD NA VODI" D.O.O. BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI PROIZVOĐAČU FISKALNIH KASA ZA STAVLJANJE U PROMET FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE INTERMODALNOG TERMINALA, PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE, MERNO-REGULACIONE STANICE I MELIORACIONOG KANALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM, SANACIJE I PROŠIRENJA DEPONIJE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE RUDNIK 5 I TRASE DALEKOVODA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE U RAŽNJU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE UNUTAR INDUSTRIJSKE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA PRIVREMENU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DEPONIJE ZA ODLAGANJE MATERIJALA ZA POTREBE IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-75 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOLUMBIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PORTUGAL ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOLUMBIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex