Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 73 od 11.10.2019.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MEŠOVITOG VOJNO-CIVILNOG AERODROMA "MORAVA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU LINIJA U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ODLUKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 08/2 BROJ 022.1-1/56 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O MEDICINSKIM KRITERIJUMIMA, NAČINU I USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE SMRTI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I ČUVANJA PODATAKA, VOĐENJU DOKUMENTACIJE I OBEZBEĐENJU SLEDLJIVOSTI SVIH PRIBAVLJENIH, DOBIJENIH, PRESAĐENIH I NEISKORIŠĆENIH LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA, OZNAČAVANJA I PREVOZA LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O REPUBLIČKOJ LISTI ČEKANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA I SADRŽAJU OBRASCA OPOZIVA PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • PROGRAM ZA RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD U PRIVREDNO DRUŠTVO JOINT ALLOCATION OFFICE S.A. LUXEMBOURG ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOST NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U DVORANI U ATLETICI, U BEOGRADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN PRIVREDNOG DRUŠTVA "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020" D.O.O. BEOGRAD ZA 2019. GODINU I 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UKIDANJU PODRUČNE ORGANIZACIONE JEDINICE TERMINALNE KONTROLE LETENJA "BEOGRAD" – AERODROMSKA KONTROLA LETENJA VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA PRIVREDNOG DRUŠTVA "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020" D.O.O. BEOGRAD ZA 2019. GODINU I 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00238/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00241/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00246/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00251/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00253/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00262/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00273/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00275/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00293/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00294/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00300/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00303/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00305/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00309/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00312/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00317/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00325/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00328/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI – SEKTOR ZA UNAPREĐENJE RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10144/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10247/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10248/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10036/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10040/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U SEPTEMBRU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA OKTOBAR, NOVEMBAR I DECEMBAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • UREDBA O SISTEMATSKOM PRAĆENJU STANJA I KVALITETA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-776/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ZAKON O OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
 • ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex