Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 73 od 29.09.2018.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM GOŠA SOLKO D.O.O. SMEDEREVSKA PALANKA – U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE REDOVNE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA VAĐENJA REČNIH NANOSA ZA PERIOD OD AVGUSTA 2017. DO AVGUSTA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU NAUČNIH I STRUČNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA, KAO I O NAČINU PRIBAVLJANJA I DOSTAVLJANJA STRUČNOG MIŠLJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "OBNOVA", MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OBUSTAVI OD IZVRŠENJA DELA BLIŽIH KRITERIJUMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU NASTAVNIKA NAKON 65. GODINE ŽIVOTA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9205/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9206/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • ZAKON O PROFESIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU I USLOVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex