Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 71 od 04.10.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BRZE SAOBRAĆAJNICE – DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA ("FRUŠKOGORSKI KORIDOR")" ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • ODLUKA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE VISOKE ŠKOLE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME, KADRA I STANDARDA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA DARIVANJE LJUDSKIH ORGANA, ODNOSNO ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA TESTIRANJE DAVAOCA I PRIMAOCA LJUDSKIH ORGANA, KAO I U CENTRIMA ZA PRESAĐIVANJE LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU ELEKTRONSKE NAPLATE PUTARINE, POSEBNIM USLOVIMA I TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA EVROPSKU ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE I ELEMENTIMA INTEROPERABILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA TESTIRANJA DAVAOCA I PRIMAOCA LJUDSKIH ORGANA I NAČINU PROCENJIVANJA PODOBNOSTI DAVAOCA LJUDSKIH ORGANA, KAO I PODOBNOSTI LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZVEŠTAVANJA O OZBILJNIM NEŽELJENIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM NEŽELJENIM REAKCIJAMA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, KAO I NAČINU IZVEŠTAVANJA U SLUČAJU MEĐUNARODNE RAZMENE LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I MEDICINSKIM KRITERIJUMIMA ZA PROCENU ZDRAVSTVENOG STANJA ŽIVOG DAVAOCA, PROCENI RIZIKA I DOŽIVOTNOM PRAĆENJU ZDRAVSTVENOG STANJA ŽIVIH DAVALACA NAKON PRESAĐIVANJA LJUDSKOG ORGANA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ŽIVIM DAVAOCIMA LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITA ZA PROVERU ZNANJA I SADRŽINI I IZGLEDU LICENCE ZA REVIZORA, ODNOSNO PROVERAVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O PRISTANKU PRIMAOCA NA PRESAĐIVANJE LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0334/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0102/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0563/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA R.P. "FELDSPAT" D.O.O. BUJANOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA PERESLAVLJ-ZALESKI, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SEN LU LA FORE, REPUBLIKA FRANCUSKA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" NOVA VAROŠ ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ", PALIĆ ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9666/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9668/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9917/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9918/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9919/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9920/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9921/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9923/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9924/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9925/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9926/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9927/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9928/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9933/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9934/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9936/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-9937/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-MAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PANE ĐUKIĆ LIMAR" U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 539-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 539-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 552-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 552-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9733/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9734/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O AKREDITACIJI, NAČINU ANGAŽOVANJA I NAKNADAMA REALIZATORA I SPROVODILACA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)
 • UREDBA O UDELU BIOGORIVA NA TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex