Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 70/2023 od 23.08.2023.)

  • ISPRAVKA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023)
  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023)
  • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7604/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023)
  • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7605/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023)
  • REŠENJE O DOPUNI DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "IZVOR", VLADIMIRCI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023)
  • UREDBA O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA PRIVREMENO PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, GASNU MREŽU I/ILI MREŽU DALJINSKOG GREJANJA, VODOVOD I KANALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023)